BBC Newyddion a Materion Cyfoes

Overview

Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn gweithio ar ran pobl sy’n talu ffi'r drwydded er mwyn sicrhau bod y BBC yn darparu gwasanaethau o safon a gwerth da am arian i bawb yn y DU. Un o’r ffyrdd o wneud hyn yw drwy gynnal arolwg manwl ar bob un o wasanaethau’r BBC o leiaf unwaith bob 5 mlynedd.

Y tro hwn byddwn yn edrych ar Newyddion a Materion Cyfoes y BBC.

 

Beth mae’r ymgynghoriad yn ei gynnwys

Byddwn yn edrych ar holl allbwn Newyddion a Materion Cyfoes a ddarlledir neu sydd ar gael i’r DU gyfan ar:

  • BBC - Teledu (gan gynnwys y News Channel a BBC Parliament)
  • BBC - Radio
  • BBC - Ar-lein (gan gynnwys ap BBC News a safleoedd cyfryngau cymdeithasol)

Ar yr achlysur hwn NI fyddwn yn edrych ar:

  • Cynnwys wedi’i anelu at neu ar gael ar gyfer gwledydd penodol yn y DU, rhanbarthau ac ardaloedd lleol yn unig.
  • Cynnwys wedi’i anelu’n bennaf at neu ar gael yn unig ar gyfer cynulleidfaoedd y tu allan i’r DU (e.e. BBC World Service)

 

 

Sut mae cymryd rhan yn yr ymgynghoriad

Mae’r ymgynghoriad yn cau ar 13 Rhagfyr 2013 ac mae’n rhaid i ni gael eich ymateb erbyn neu ar y dyddiad hwn.

Cwblhewch eich ymateb trwy ein holiadur ar-lein yn Dweud eich dweud

 

Lawrlwythwch yr holiadur oddi ar www.bbc.co.uk/bbctrust/have_your_say/ a'i gwblhau a’i gadw ar eich cyfrifiadur.  Yna, ei e-bostio i newscareview@bbc.co.uk
Argraffwch y cwestiynau, cwblhewch â llaw a’i anfon at: BBC News Review, BBC Trust, 180 Great Portland Street, London W1W 5QZ

Copi caled, sain, braille a phrint bras: Ffoniwch 0800 0680 116 neu’r rhif ffôn testun 0800 0153 350 i ofyn amdanynt. Mae’n rhaid i chi fod yn 16 oed neu’n hŷn a chael caniatâd y sawl sy’n talu’r bil cyn ffonio. Gallwch lawrlwytho print bras hefyd oddi ar www.bbc.co.uk/bbctrust/have_your_say/ Gallwch ei e-bostio neu ei bostio yn ôl atom ni.

 

What Happens Next

Mae’r ymgynghoriad ar agor tan 13 Rhagfyr 2013. Ar ôl iddo gau byddwn yn edrych ar eich ymatebion, ochr yn ochr â'r wybodaeth amrywiol arall rydym yn ei chasglu fel rhan o'r adolygiad hwn.

Bydd adroddiad yn nodi ein canfyddiadau a’n hargymhellion yn cael ei gyhoeddi ar wefan Ymddiriedolaeth y BBC yng ngwanwyn 2014.

Os hoffech chi gael eich hysbysu pan gaiff yr adroddiad ei gyhoeddi, cewch gyfle i adael eich manylion cyswllt ar ddiwedd yr holiadur.

Related Documents

Share This Consultation

Contact

Key Dates

Consultation is Closed

Ran from 16 Sep 2013 to 13 Dec 2013

Other Information

Audience:

  • Talwyr Ffi’r Drwydded,
  • Cyrff diwydiannol,
  • Sefydliadau rhanddeiliaid,
  • Grwpiau gwirfoddol a chymunedol